Jste na stránce:

Co je nového v patologii prsu

1. Prekancerozní duktální "flat léze"

U tzv. clinging DCIS (duktální karcinom in situ) je postižený ductus/ductulus vystlán vrstvou atypických buněk bez zřetelnější tvorby mikropapil. Další změny architektoniky mamární tkáně nejsou přítomné. Proto je možné clinging DCIS diagnostikovat jen při větším zvětšení hodnocením jáderné atypie.

-Zejména se to týká low grade clinging DCIS, který vykazuje pouze lehkou atypii (též označovaná jako tzv. monomorfní varianta clinging DCIS).

-Tzv. high grade clinging DCIS má výraznou atypii (též označovaná jako tzv. polymorfní varianta clinging DCIS).

Doposud byly jisté pochybnosti o prekancerozní povaze monomorfního clinging DCIS. Moinfar et al. (1) vyšetřili DNA z monomorfních clinging lézí a zjistili u nich genetické abnormality stejné jako u low grade invazívních karcinomů. Z toho plyne, že „benigně vypadající" clinging DCIS je skutečně prekurzorem invazivního karcinomu. V práci zdůrazňují potřebu pozorného vyšetření při větším zvětšení. Nerozpoznání tohoto typu DCIS v okrajích excize může být příčinou lokální recidivy DCIS, protože low grade clinging DCIS je často přítomen právě na okraji ložiska běžného DCIS.

Dalším zajímavým nálezem bylo zjištění genetické abnormality v histologicky normálně vypadající mamární tkáni vedle karcinomu u jednoho ze 6 případů (16,5%). Pravděpodobné je, že genetická změna (instabilita) předchází změně morfologické. V histologii je možné zjistit až včasnou morfologickou změnu, a to pouze pozorným vyšetřením při větším zvětšení a z kvalitních řezů.

Koncepčně navrhuje skupina prof. Tavassoli pro DCIS označení DIN – ductal intraepithelial neoplasm. Clinging DCIS by pak označili jako flat DIN. Podobně bylo touto skupinou navrženo i „přejmenování" lobulárních prekancerozních lézí na lobular intraepithelial neoplasia (LIN) s gradingem místo dosavadních atypical lobular hyperplasia a LCIS.

Histologicky nenápadné flat léze jsou v poslední době předmětem pozornosti a diskuse jejich překancerozního potenciálu. Léze se našly často na okraji bežného DCIS. To platí kromě již zmíněného clinging (flat) DCIS i o nově popsaných tzv. atypical cystic lobules a o tzv. atypical cystic ducts (Oyamu et al.,Tsuchiu et al.). Bez ohledu na použitý název se jedná v obou případech o nenápadné ploché léze, které mají sekretem rozšířene lumen, pouze lehkou atypii a exprimují hormonální receptory v četnějších buňkách (v porovnáni s expresí v normálních duktech). Další podobnou lézi představuje tzv. columnar alteration with prominent apical snouts and secretions, popsaná Fraserem et al. Léze obsahuje často mikrokalcifikace zřetelné na mamogramu, jinak má morfologii popsanou již v názvu. Prakticky shodnou lézi pozorovali další autoři (Rosen, Goldstein et al.) vedle tubulárních karcinomů a LCIS, co dále podporuje tvrzení o její prekancerozní povaze.


Reference
 1. Fraser JL, Raza S, Chorny K, Connolly JL, Schnitt SJ. Columnar alteration with prominent apical snouts and secretions: a spectrum of changes frequently present in breast biopsies performed for microcalcifications. Am J Surg Pathol. 1998 Dec;22(12):1521-7.
 2. Goldstein NS, O'Malley BA. Cancerization of small ectatic ducts of the breast by ductal carcinoma in situ cells with apocrine snouts: a lesion associated with tubular carcinoma. Am J Clin Pathol 1997; 107(5):561-6.
 3. Koerner FC, Oyama T, Maluf H. Morphological observations regarding the origins of atypical cystic lobules (low-grade clinging carcinoma of flat type). Virchows Arch 2001; 439(4):523-30.
 4. Kusama R, Fujimori M, Matsuyama I, Fu L, Ishii K, Hama Y, Asanuma K, Shingu K, Kobayashi S, Tsuchiya S. Clinicopathological characteristics of atypical cystic duct (ACD) of the breast: assessment of ACD as a precancerous lesion. Pathol Int 2000; 50(10):793-800.
 5. Moinfar F, Man YG, Bratthauer GL, Ratschek M, Tavassoli FA. Genetic abnormalities in mammary ductal intraepithelial neoplasia-flat type ("clinging ductal carcinoma in situ"): a simulator of normal mammary epithelium. Cancer 2000; 88(9):2072-81.
 6. Oyama T, Maluf H, Koerner F. Atypical cystic lobules: an early stage in the formation of low-grade ductal carcinoma in situ. Virchows Arch 1999; 435(4):413-21.
 7. Rosen PP. Columnar cell hyperplasia is associated with lobular carcinoma in situ and tubular carcinoma. Am J Surg Pathol 1999; 23(12):1561.
 8. Zamecnik M. Atypical cystic lobules: an advancing edge of low-grade ductal carcinoma in situ? Virchows Arch 2000; 437(4):469.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Co je nového ·
1. Prekancerozní duktální "flat léze"

O úroveň výš
Předchozí 1 / 22 Další

 1. Prekancerozní duktální "flat léze"
 2. Karcinomy v mikroglandulární adenoze prsu
 3. Prekancerozní potenciál blunt duct adenosis
 4. Urotelovému karcinomu podobný karcinom prsu
 5. Mucinozní cystadenokarcinom prsu
 6. Solidní papilární karcinom (neuroendokrinní DCIS): in situ stadium mucinozního karcinomu prsu
 7. Onkocytický karcinom prsu
 8. Histologie hereditárního karcinomu prsu
 9. Dva druhy lokální recidivy mamárního karcinomu: "pravá" lokální recidiva versus "nový" primární tumor
 10. Význam E-cadherin pozitivity v LCIS
 11. BRCA1-related karcinom prsu je biologicky zvláštní varianta
 12. Teorie geneticky instabilního laloku v patogeneze mamárního karcinomu
 13. Lobulární neoplazie v core biopsii - vždy indikace pro excizi
 14. Adenoidně cystický karcinom prsu je c-kit pozitivní tumor
 15. Upřesnění definice mamárního adenomyoepiteliomu
 16. Metaplastický sarkomatoidní karcinom prsu se biologicky chová jako sarkom. Implikace pro terapii
 17. Přínos separátního histologického vyšetření stěny dutiny po lumpektomii – výrazné snížení počtu reexcizí
 18. Tubulární a tzv. tubulo-lobulární karcinom prsu representují dvě varianty identického nádoru
 19. In situ prekurzor basal-like karcinomu prsu
 20. Kolumnární léze prsu – spektrum prekancerozních změn
 21. Bazoluminální karcinom – nový variant mamárního karcinomu s basal cell fenotypem
 22. U tzv. flat epithelial atypia je témeř v 90% přítomna i lobulární neoplazie
Nádory prsu