Jste na stránce:

Prognostické faktory u karcinomu prsu

Kategorie II


HER-2/neu (c-erbB-2)

HER-2/neu je gen, jehož amplifikace a overexprese jeho genového produktu se vyskytují asi u 20-25% karcinomů prsu.

HER-2/neu je negativním prognostickým a prediktivním faktorem. HER-2/neu pozitivní karcinomy jsou resistentní k terapii methotrexátem a tamoxifenem, naopak lépe reagují na léčbu doxorubicinem. Stanovení HER-2/neu je rutinní součástí vyšetření všech karcinomů prsu.

Doporučení
 1. Všechny karcinomy vyšetřit skríningově imunohistochemicky. Je možné používat řadu komerčně dostupných polyklonálních a monoklonálních protilátek nebo HercepTest (Dako). Pozitivní a negativní kontroly jsou nutností. Zatím není standardizovaná metoda detekce.
 2. K interpretaci výsledků imunohistochemických reakcí doporučujeme systém navržený výrobcem pro HercepTest (viz Hodnocení imunohistochemické detekce HER-2/NEU)
 3. Při pozitivní imunohistochemické reakci se skore 2+ a 3+, u pacientek které jsou indikovány k léčbě Herceptinem doplnit vyšetření amplifikace genu HER-2/neu metodou FISH (fluorescenční in situ hybridizace).


p53

Asi v 1/3 karcinomů prsu se prokáže mutace p53 proteinu, který se pak akumuluje a může být detekován imunohistochemicky.

p53 je užitečným prognostickým markerem u pacientek bez uzlinových metastáz.

Doporučení
 1. Overexprese p53 je spojena s horší prognozou karcinomu prsu, ale význam p53 ještě nebyl ověřen klinickými studiemi.
 2. Zatím není detekce p53 proteinu rutinní součástí diagnozy.


Invaze krevních a lymfatických cév

Vaskulární invaze kapilár v okolí karcinomu je prediktivní marker možné lokální recidivy a kratšího přežívání pacientky. Některé studie nepotvrdily vztah vaskulární invaze a přežívání.

Doporučení
 1. V histologickém nálezu vždy uvádět přítomnost nebo absenci vaskulární a lymfatické invaze.
 2. Pečlivě rozlišovat pravá lumina vystlaná endotelem od pseudolumin, vzniklých artefieciální retrakcí tkáně.


Proliferační marker MIB1

Ki-67 je antigen vázaný na jádra buněk v buněčném cyklu, který chybí v G0 fázi. Monoklonální protilátka MIB1 detekuje Ki-67 antigen v rutinně zpracované formalinové tkáni zalité do parafinu. Detekce proliferační aktivity pomocí MIB1 protilátky je spolehlivá. Proliferační aktivita v karcinomu koreluje s gradem a s prognozou.

Doporučení
 1. Hodnocení proliferační aktivity by se mělo provádět jako rutinní součást vyšetření každého kracinomu prsu.
 2. Použití protilátek proti Ki-67, především protilátky MIB-1 je považováno za optimální k určení proliferačního indexu (procento MIB1 pozitivních buněk).

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Prognostické faktory ·
Kategorie II

O úroveň výš
Předchozí 2 / 3 Další
 1. Kategorie I
 2. Kategorie II
 3. Kategorie III
Nádory prsu