Jste na stránce:

Stručně komentujeme zajímavé práce z poslední doby

HER2/neu

 1. Lal P, Tan LK, Chen B. Correlation of HER-2 status with estrogen and progesterone receptors and histologic features in 3,655 invasive breast carcinomas. Am J Clin Pathol 2005: 123: 541-546.
  Komentář
  • Exprese ER a PR je signifikantně nižší u karcinomů HER-2 pozitivních ve srovnání s karcinomy HER-2 negativními (49% vs 78% pro ER a 24% vs 53% pro PR). Ve skupině HER-2 pozitivních karcinomů, exprese ER/PR je nižší u karcinomů hůře diferencovaných (high grade). Overexprese proteinu a amplifikace genu HER-2 byla nalezena u 11% IDC grade 2 a u 28% IDC grade 3, naproti tomu žádný IDC grade 1 neměl overexpresi HER-2.
  • I když exprese hormonálních receptorů ER/PR je nízká u HER-2 pozitivních karcinomů, je třeba pamatovat, že značná část HER-2 pozitivních karcinomů receptory mít může.
  • Výsledky této studie nejsou překvapivé, ale jsou velmi věrohodné a dobře dokumentované na souboru 3 655 pacientek s invazivním karcinomem (IDC) prsu. Podobné výsledky v menším souboru pacientek jsme před časem též publikovali (Skálová et al. Čas.lék čes 2003:142:93-98).

 2. Regitnig P, Schippinger W, Lindbauer M, et al. Change of HER-2/neu status in a subset of distant metastases from breast cancer. J Pathol 2004:203:918-926.
  Komentář
  • Vždy se předpokládalo, že exprese HER-2/neu zůstává konstatní při progresi karcinomu prsu. V této práci autoři ukazují, že to je omyl a že existuje část invazivních karcinomů negativních na HER-2/neu, které v pokročilé fázi ve vzdálených metastázách overexprimují protein HER-2/neu. V sestavě 31 primárních invazivních karcinomů prsu, v 15 případech (48%) byla ve vzdálené metastáze vyšší exprese HER-2/neu, a to u 3 pacientek ze skore 0 na 3+. Ve 14 případech (42%) byla exprese HER-2/neu v primárním karcinomu a metastáze identická a dvakrát došlo při progresi karcinomu k poklesu exprese HER-2/neu.
  • Závěrem, je třeba předpokládat, že existuje podtyp karcinomu, u kterého se amplifikace genu HER-2/neu a overexprese objeví až později v průběhu progrese karcinomu. Změna exprese HER-2/neu se týká vzdálených metastáz, nikoliv metastáz do regionálních lymfatických uzlin, které jsou shodné v expresi HER-2/neu s primárním nádorem.

 3. Kobayashi M, Ooi A, Oda Y, et al: Protein overexpression and gene amplification of c-erbB-2 in breast carcinomas: a comparative study of immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization of formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Human Pathology 2002:33:21-28.
  Komentář
  • všechny karcinomy s overexpresí HER-2/neu proteinu imunohistochemicky se skore 3+ byly amplifikované, ale z 27 případů se skore 2+ pouze v 5 karcinomech byla nalezena amplifikace genu HER-2/neu
  • karcinomy s intraduktální komponentou jsou častěji HER-2/neu pozitivní a overexprese HER-2/neu je v in situ komponentě silnější než v komponentě invazivní

 4. Xu R, Perle MA, Inghirami G, et al: Amplification of HER-2/neu gene in HER-2/neu-overexpresing and –nonexpresing breast carcinomas and their synchronous benign, premalignant and metastatic lesions detected by FISH in archival material. Modern Pathology 2002:15:116-124.
  Komentář
  • ve většině případů invazivních duktálních karcinomů (IDC) prsu s overexpresí a amplifikací genu HER-2/neu byla nalezena amplifikace genu HER-2/neu též v atypické duktální hyperplasii a in situ karcinomu v okolí IDC
  • stupeň overexprese a amplifikace má vzestupný trend s přechodem v invazivní karcinom, ale nestoupá už v metastázách
  • z uvedeného lze uzavřít, že amplifikace genu HER-2/neu se zdá být nejdůležitější v iniciaci nádorové progrese do invazivního karcinomu, její role v další progresi karcinomu (při metastazování) už je spíš malá

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Stručně komentujeme ·
HER2/neu

O úroveň výš
Předchozí 1 / 5 Další

 1. HER2/neu
 2. Obecně prognostické faktory u karcinomu prsu
 3. Nové jednotky
 4. Premaligní léze mléčné žlázy
 5. Další témata
Nádory prsu